Regulamin Pracowni Duszy i Ciała Bytom


Opłaty

 1. Opłaty za zajęcia obowiązują według cennika podanego na stronie: Pracownia Duszy I Ciała oraz Facebook’u.
 2. Zakupiony karnet dotyczy określonej ilości wejść na zajęcia (4, 8, 12) i uprawnia do uczestnictwa w zajęciach przez 30 dni – z przypisaniem do określonej grupy.
 3. W przypadku chęci zmiany grupy, należy skontaktować się z właścicielem Pracowni Duszy i Ciała w celu określenia czy jest to możliwe (każda grupa ma określoną ilość miejsc).
 4. Opłata za pojedyncze zajęcia wynosi 30 zł.
 5. Karnet można nabyć bezpośrednio przed zajęciami lub po zajęciach u instruktora, lub wykupić karnet wcześniej.
 6. Każdorazowo przed zajęciami należy instruktorowi okazać karnet.
 7. Na życzenie wystawiamy rachunek.
 8. Nie zwracamy wpłaconych pieniędzy – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot ceny lub przedłużenie ważności karnetu.
 9. Pracownia może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowego posiadacza karnetu do kierowania wobec Pracowni jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.

Zdrowie

 1. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 2. Panie w ciąży powinny posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań dla praktykowania jogi.
 3. Wszelkie dolegliwości zdrowotne (w tym menstruację) powinno zgłosić się osobie prowadzącej przed zajęciami.
 4. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.
 5. Pracownia duszy i ciała nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy.

 

Zajęcia

 1. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju, zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 2 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 3. Przed wejściem do sali należny wyłączyć telefony komórkowe.
 4. Wszelkie problemy podczas praktyki, jak np. ból, nadmierne napięcie, brak oddechu, należy natychmiast skonsultować z nauczycielem.
 5. Pracownia Duszy i Ciała nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnianie się lub zaostrzenie schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy zajęć.
 6. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 7. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem.
 8. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 13. Po zajęciach sprzęt oraz wykorzystywane pomoce powinny zostać odłożone na miejsce.
 14. Pracownia zastrzega możliwość wstrzymania się od świadczenia usług w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw i remontów.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy korzystają z usług Pracowni Duszy I Ciała na własną odpowiedzialność.
 2. Pracownia Duszy I Ciała nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 3. Pracownia Duszy I Ciała nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Pracownię Duszy I Ciała.
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 5. Regulamin ważny od 01.01.2018r.